Bréf (SG02-199)

Úr Sigurdurmalari
Jump to navigationJump to search

  • Lykilorð: tableaux, almenn tíðindi
  • Efni: „Hugleiðingar um afdrif Sigurðar, forn kynni og óskir um endurfundi. Frásögn af högum bréfritari, starfi, húsnæðismálum og fjölskyldu. Bréfið er á dönsku.“ Sarpur, 2015
  • Nöfn tilgreind: Thorsteinson/Þorsteinsson,Jón Thorarenson

Texti:

bls. 1

Kjöbenhavn den 31te October 1861. -


Kjære Gudmundsen!


Da jeg tilfældig forleden Aften talte með Torsteinson

og af ham erfarede, at der tilböd sig en Leilighed til at sende dig et Par Ord gjennem ham

synes jeg ikke jeg vil lade den gaae ubenyttet bort, saa meget meer som jeg troer

det er den eneste Maade, hvorpaa jeg kommer til at höre Noget fra dig ved först at

bryde den lange Tavshed. - Ja det er rigtignok en lang Tavshed - 4 Aar ere

vel snart hersundne siden vi sidst saaes, siden vi talte med hinanden, og saa

fik vi ikke engang sagt Adieu til hinanden. - Man bliver næsten barnligt stemt,

naar man tænker derpaa, idet Mindste gaar det mig saadanne, naar jeg i Tanker

ne gaaer tilbage til Noget jeg har holdt af, og ikke længer er i Nærheden af, og

saaledes gaaer det mig med dig, reent ud sagt Gudmundsen jeg har langtes meget

efter Dig og haaber endnu stadigt væk at vi skal komme til at tilbringe lykke

lige Tider sammen. Mit Önske er kun at maatte blive sat istand til at kunne

bidrage omt til vort Gjensyn, men skjöndt den lange Tid er forlöben har mine

oeconomiske Omstændigheder ikke forandret sig meget til det Bedre siden vi saaes. -

Der gaaer vel neppe nogen Dag uden jeg faaer Leilighed til at tænke paa dig enten

ved at finde et eller anded Styekke Papier du engang har glemt hos mig med en Tegning

paa, eller ved at betragte mit Portrait, som du tegned. Ogsaa hörer jeg dig ofte om-

tale, du lever stadig væk i Traditionen Omtalen mellem Dem der have kjendt dig. - Et

Par Gange har jeg drömt at vi gjorde en eller anden Tur sammen, og Gud veed

hvor. - Igjennem dine Landsmænd, hvoraf jeg personlig kun kjender faa, har jeg

altid kun faaet meget mangelfulde Efterretninger om Dig. Den Eneste som har

vidst lidt bestemt har været Thorsteinson, men selv han vidste heller ikke altid

hvorledes det stod sig med dig. - Mig skrev du jo aldrig til du gamle Droschelære.*?

Det har rygtet sig hertil at du har havt Held med Sjennemförelsen af Oltidens

Dragt blandt Qvinderne; din Födestarn, ligeledes at du var Tegnelærer at tu engang havde

arrangeret nogle Tableauer deroppe og fornylig hört jeg at du var bliven

omtalt i et fremmed Værk (formodentlig et engelsk) for en Tegning du havde

leveret af en Halle fra Oltiden eller hvad det var, men seet har jeg Iortet -

Dette er egentlig det Eneste jeg har hört fra Dig, men om det er paalideligt, det


bls. 2


veed jeg ikke. - Skulle disse Linier træffe dig, som jeg da vil haabe, saa

skriv mig selv til, hvorledes du har det, og hvad Du Alt har bedreven siden

vi saaes, - og kan det lade sig gjöre, saa send mig engang en Tegning eller

ogsaa en Qualquering af saadan en Hall, men helst med Farver paa. -

Hvis det kan more Dig at höre, hvorlides jeg har havt det, saa

skal jeg tale lidt om mig selv. - Vi skildtes jo ad paa Blaagaardsveien ude

paa Nörrebro, siden den Tid har jeg 3 Gange skifted Leilighed. först boede jeg

i Frederiksberggaden, hvor jeg etablerede et Contoir eller Atelier for Bygnings=

arbeider, Former og Decorationer, som vel skaffede mig noget at gjöre, men

dog aldrig blev til det, som Meningen havde været dermed. - Efter et Aars

Forlöb flyttede jeg til Krystalgade skraaes for Regenslocumet, og der gik det og=

saa ret godt, dog aldrig brillant. Medens jeg boede der fik jeg den store Sölvme=

daille, og lidt tidligere fik jeg en Plads i et dengang nyt indrettet technisk

Institut for Tegne Underviisning som Tegnelærer, hvilken Plads jeg har været

saa heldig at beholde lige til nu. Der boede jeg ogsaa 2 Aar og flyttede nu

sidste Flyttedag til min nuværende Bolig i Teglgaardstræde No5, 1stSal, hvor

jeg har den bedste Ledighed. - Jeg har af og til havt Noget at gjöre skjöndt

ikke storartede Sager dog meest i Sverrig. - Jeg har engang været med at

gjöre Skisse til den lille Guldmedaille, men gjorde ikke færdig. Nu har jeg

igjen nylig været oppe at gjöre Skisse, (vi fik et Museum, der skal kunde

rumme alla de Museer der findes i Prindsens Palais og nogle flær til, men efter

en langt större Maalestok, og denne Opgave har jeg i Sinde at gjöre færdig-

den skal være færdig til Martz Maaned. - Skjönd Kjöbenhavn endnu er meget

langt tilbage, ja omtrent befinder sig i det gamle Svinerie med Hensyn til Bygninger,

har den dag forandret sig meget i den Tid. - Vi have faaet mange nye Bygninger

af offentlige, hvoraf Nogle ikke ere saa gale enda - I Henseende til kunst

neriske Frembringelser har de sidste Aars Udstillinger jo frembragte en Deel,

som jo kunne være interressant at omtale, men det vilde blive for vidtlöftig -

at omtale Ligelides gaaer det med Theatret, som du jo nok kan slutte dig til -

Der var mange Ting, som det kunde more mig at omtale, men Tiden er for

knap, da jeg lovede Thorsteinson at levere ham dit Brev i Aften, og det allerede

er paa Tiden, - Jeg kan derfor desverre kun faae Tid til at slutte mit Brev med

det Haab at det maa træffe Dig sund og rask og at det, om det end ikke

bringe dig mange Nyheder, dog man bidrage til at du snart ved Leilighed


bls. 3


lader höre fra dig og i Eet og det fortæller mig hvorledes Du har det, og

hvad Haab man fra din Side kan have om Snart at see Dig. - Altsaa

Lev vel kjære Ven og vær hjertelig hilset fra min Kone,<ref group="sk">Juliane Regine Hagen</ref> Sön<ref group="sk">Johan Hermann Gerhard Emil Wessel f. 6.Nov. 1856</ref> og hele Familie,

samt alle gode Venner og Bekjendte og især fra din


Ven

C.E. Wessel


Du kan tro min Dreng er bleven stor han bliver

5 Aar den 6e November. - Seer du nogle af dine

Landsmænd, som jeg kjender saa hils fra mig især hvis du seer

Jón Thorarenson. -


bls. 4/forsíða

  • ATH skrifað lóðrétt á miðja síðu


N 80


Til


Den Malar


Sigurður Guðmundsson


Reykiavik

fr

Islands

ved Godked  • Skráð af: Heiða Björk Árnadóttir. Yfirfarið: Elsa Ósk Alfreðsdóttir
  • Dagsetning: 07.2011

Sjá einnig

Skýringar

<references group="sk" />

Tilvísanir

<references />

Tenglar